Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
กิจกรรม 5 ส
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


       สถานสงเคราะห์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยทำความสะอาดบริเวณสถานสงเคราะห์ฯ ทั้งภายในและภายนอก และทำความสะอาดภายในอาคารเรือนนอนเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและโดยรอบสถานสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่และเด็กมีสุขภาพกายและใจที่ดี

  


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
 
ยอดเด็กทั้งหมด
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
แผนที่มาหาเรา
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved