Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
โครงการห้องสมุดของเล่นเคลื่อนที่
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


         สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำโครงการห้องสมุดของเล่นเคลื่อนที่ ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน รวม 8 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น

ห้องสมุดของเล่นเคลื่อนที่คืออะไร
        คือ การนำของเล่นหลากหลายชนิดมาแยกเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดหมู่ศิลปะ บทบาทสมมติ หนังสือนิทาน ดนตรี บล็อกตัวหนังสือ แล้วนำลงไปจัดให้ชุมชน ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ที่มีความต้องการหรือมีความยากจน จากนั้นก็มอบห้องสมุดของเล่นที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำไปใช้ประโยชน์ให้กับเด็กต่อไป

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ลำดับที่ อำเภอ สถานที่ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม (คน)
1 อุบลรัตน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุขสำราญ 360
2 อุบลรัตน์ โรงเรียนภูคำเบ้า 200
3 น้ำพอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพังทุย 500
4 น้ำพอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม 385
5 เขาสวนกวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนางิ้ว 190
6 เขาสวนกวาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์ 200
7 บ้านฝาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกงาม 195
8 หนองเรือ โรงเรียนท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา 256
9 หนองเรือ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 270
10 ภูเวียง โรงเรียนห้วยทรายทอง 200
11 ภูเวียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดธาตุ 230
12 หนองนาคำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดธาตุ 300
13 มัญจาคีรี โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 180

สาระน่ารู้ (จากหนังสือ คู่มือการเลี้ยงดูลูกวัยแรกเกิด - 6 ปี สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว)

การเล่น หน้าที่สำคัญของเด็ก
       เด็กกับการเล่นเป็นสิ่งคู่กัน การเล่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เป็นสัญชาติญาณของมนุษย์ เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจ เป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานและทำให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ให้แก่เด็ก โดยประสบการณ์ที่เด็กได้จากการเล่นจะนำไปสู่การรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
      การเล่นจึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาความสามารถในทุกๆ ด้านของเด็ก ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีในอนาคต
      ดังนั้น พ่อแม่ต้องจัดเวลาและสถานที่ให้ลูกได้เคลื่อนไหว ออกกำลังกาย และสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย เพราะลูกต้องได้คืบ คลาน เกาะเดิน หรือวิ่งเล่น และได้ออกกำลังกายในที่โล่งกว้างและปลอดภัย
      นักวิชาการแนะนำว่า พ่อแม่ควรแบ่งเวลาอย่างน้อยวันละ 15-30 นาที เพื่อเล่นกับลูก พร้อมจัดหาของเล่นที่น่าสนใจตามวัยและความสามารถของลูก เพื่อให้ลูกได้สนุกก้บการเรียนรู้ด้วยการเล่นอย่างปลอดภัย หากเห็นว่าลูกร่าเริงแจ่มใส มีความสุข และเพลิดเพลิน แสดงว่าการเล่นและออกกำลังกายของลูกอยู่ในระดับพอดี ซึ่งจะเกิดผลดีทำให้ลูกมีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อแข็งแรง ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดีต่อไป
 
แนวคิดเกี่ยวกับการเล่น
     1. การเล่นคือหน้าที่สำคัญของเด็ก 
     2. การเล่นเป็นโลกของเด็กซึ่งช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้
     3. การเล่นช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม
     4. การเล่นเป็นความต้องการของเด็ก ซึ่งอาจมีทั้ง
         - การเล่นที่ต้องใช้พละกำลัง และเล่นเงียบๆ
         - การเล่นแบบธรรมชาติ และเล่นตามที่ผู้ใหญ่จัดเตรียมไว้ให้
         - การเล่นในที่ร่มและกลางแจ้ง
         - การเล่นคนเดียวและเล่นกับเพื่อน
      5. ผู้ใหญ่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเล่นให้แก่เด็กได้

 
ลักษณะการเล่นของเด็ก
     1. การเล่นของเด็กจะไม่มีแบบแผน เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่รูปแบบของการเล่นจะมีการพัฒนาตามแต่ละช่วงวัย โดยส่วนใหญ่ในระยะแรก การเล่นของเด็กจะเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัส ต่อเมื่อสติปัญญาของเด็กมีการพัฒนาขึ้น การเล่นก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นการเล่นที่ใช้ความสามารถของทักษะหลายๆ อย่างร่วมกัน และเมื่อเข้าสู่วัยเรียนก็จะมีการเล่นร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น
     2. เด็กมักชอบเล่นโดยการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เพราะเด็กมักจะชอบทดสอบพละกำลังของตน เช่น การกระโดดขาเดียว การเคลื่อนไหวบนท่องไม้หรือการเดินตามกำแพง ฯลฯ
    3. การเล่นแบบสร้างจินตนาการจะมีมากที่สุดในเด็กอายุระหว่าง 5-8 ปี ส่วนการเล่นสมมติของเด็ก 4 ปี จะเล่นสมมุติเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสัตว์ และคนในครอบครัว
     4. การเล่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเด็ก คือ การก่อสร้าง เด็กจะเริ่มรู้จักเก็บและสะสมสิ่งของเพื่อนำมาก่อสร้างหรือประดิษฐ์
     5. การเล่นของเด็กและเวลาที่ใช้ในการเล่นโดยรวม จะลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ใหม่ๆ ให้เด็กทำมากขึ้น
    6. การเล่นของเด็กและเวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกัน นักวิชาการระบุว่า เด็กจะใช้เวลาในการเล่นของเล่นที่ขอบแต่ละชิ้น ดังนี้ เด็ก 2 ขวบ จะเล่นนานประมาณ 7 นาที เด็ก 3 ขอบ จะเล่น ประมาณ 12.3 นาที สำหรับเด็กวัย 5 ขวบ ประมาณ 13.6 นาที
 
ประโยชน์ของการเล่น
     การเล่นมีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน ทำให้เด็กได้พัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ของชีวิต ได้แก่
     1. ด้านร่างกาย การเล่นเป็นการออกกำลังกาย เนื่องจากเด็กจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเล่น ทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนากล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มที่
     2. ด้านจิตใจและอารมณ์ การเล่นทำให้เด็กเกิดจินตนาการ รู้จักคิดและแก้ปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และมีความสุข หากเด็กต้องพบกับสถานการณ์ต่าๆ จากการเล่น และยังช่วยให้เด็กเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ดีขึ้น และที่สำคัญที่สุด คือ หากลูกได้เล่นกับพ่อแม่ก็จะเป็นสร้างความสุขและสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกที่ดีที่สุดอีกด้วย
     3. ด้านการเรียนรู้ ของเล่นและการเล่นแต่ละแบบจะทำให้เด็กเกิดารเรียนรู้ในทักษะที่แตกต่างกันไป ในของเล่นบางประเภทฝึกความสามารถด้านการเรียนรู้กิจกรรมใหม่ๆ ความสามารถด้านต่าๆง ของชีวิตก็จะถูกพัฒนาเพิ่มขึ้น และจะซึมซับเป็นประสบการณ์ของเขาต่อไป
     4. ด้านสังคม การเล่นกับผู้อื่น จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ผู้คนรอบข้าง รู้จักเหตุและผล ฝึกความอดทน รู้จัการแบ่งปัน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักจัดการกับอารมณ์ตนเอง ซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไป
     5. ด้านภาษา เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะเล่นกับผู้อื่น ความสามารถด้านภาษาจะถูกพัฒนาด้วยการเล่นจะช่วยให้เด็กมีความสามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้ดีต่อไป

 

ภาพกิจกรรมภายในห้องสมุด ภาพมุมต่างๆ ภายในห้องสมุด ภาพกิจกรรมกลางแจ้ง ภาพรวม

 


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved