Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้และเครือข่ายมีส่วนร่วม
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก  Play  and  Learn  (เพลินกิจกรรม)
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์ฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก Play and Lean โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตให้แก่เด็กในชุมชน  และส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เด็ก  โดยสถานสงเคราะห์ฯ ได้คัดเลือกตำบลห้วยม่วง  เป็นพื้นที่ดำเนินการเนื่องจากเป็นตำบลที่บูรณาการงานด้านตำบลต้นแบบสวัสดิการสังคมของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  ในเขตตำบลห้วยม่วง  อำเภอภูผาม่าน  จำนวน 30 คน  กิจกรรมประกอบด้วย 4 ฐาน  ได้แก่
              ฐานที่ 1  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านอารมณ์
              ฐานที่ 2  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความประพฤติ
              ฐานที่ 3  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านพฤติกรรมการเรียน และสมาธิ
              ฐานที่ 4  กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านสัมพันธภาพและการสื่อสาร

ดำเนินการระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558  ณ อุทยานแห่งชาติ ภูผาม่าน  ในการจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก  Play  and  Learn  (เพลินกิจกรรม)  ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดศรีสะเกษ และคณะ  มาเป็นวิทยากร

  
ดูภาพทั้งหมด

หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved