Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีที่ 6
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์ฯ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีที่ 6 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และฝึกอพยพที่สถานสงเคราะห์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
        1. เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการแก่เด็กในสถานรองรับเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
        2. เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
        3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการช่วยเหลือเด็กได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
วิธีการดำเนินงาน
       1. บรรยายอบรมให้ความรู้ด้านทฤษฎีการป้องกันและระงับอัคคีภัย
       2.  ฝึกทฤษฎีเชิงปฏิบัติฝึกซ้อมดับเพลิง
            - ก๊าชธรรมชาติ
            - การดับไฟด้วยมือเปล่า
            - การใช้สารเคมีในการดับไฟ
            - สาธิตการลุกไหม้ของน้ำมันพืช
3. ฝึกเข้าฐานปฏิบัติการต่างๆ เช่น ฐานเรียนรู้สะพานเชือก ฐานเรียนรู้ห้องมืด ฐานเรียนรู้จำลองแผ่นดินไหว ฐานเรียนรู้หอสูงทดสอบกำลังใจ

  
ดูภาพทั้งหมด  
 


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved