Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
อาสาสมัครช่วยงานสถานสงเคราะห์
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น มีภารกิจหลักในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ทั้งชายและหญิงที่กำพร้า ถูกทอดทิ้ง หรือประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆทางครอบครัว โดยสถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดสวัสดิการและให้บริการในทุกประเภทแก่เด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการอย่างสมวัยเฉกเช่นเด็กบ้าน แต่เด็กในสถานสงเคราะห์ฯ ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในด้านพัฒนาการช้า ซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากมารดาของเด็กขาดความรู้ในการดูแลทารกในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด รวมทั้งการเลี้ยงดูภายใต้ภาวะอันจำกัดในสถานสงเคราะห์ฯ ที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงน้อยกว่าจำนวนเด็ก หากเทียบเป็นอัตราส่วนระหว่างพี่เลี้ยงต่อเด็กจะเท่ากับ 1 : 20 จึงส่งผลโดยตรงทำให้เด็กได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง อาทิ การอุ้ม การโอบกอด และการสัมผัสเด็กจากผู้เลี้ยงดู ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กทุกวัย โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี สถานสงเคราะห์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ที่จะมาช่วยดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ ทั้งทางร่างกายและจิตใจในรูปแบบอาสาสมัคร จึงทำโครงการอาสาสมัครช่วยงานสถานสงเคราะห์ขึ้น เพื่อให้บุคคลภายนอกที่สมัครใจเป็นอาสาสมัครได้มีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือในกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ฯ โดยเฉพาะด้านการดูแลเด็กและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก และที่สำคัญคือเด็กมีโอกาสที่จะได้รับความรักความอบอุ่นและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาสาสมัครฯ

คุณสมบัติของอาสาสมัครช่วยงานสถานสงเคราะห์
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่ายและจิตใจ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและสามารถติดต่อได้
4. เป็นผู้มีความเข้าใจวิธีการเลี้ยงดูเด็ก
5. มีอุปนิสัยและความประพฤติเหมาะสม
6. มีทัศนคติและเจตนาที่ดีในการเป็นอาสาสมัคร
7. มีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจจริงในการเป็นอาสาสมัคร

ผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครช่วยงานสถานสงเคราะห์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4323-7334, 0-4333-7533 ในวันและเวลาราชการ

   
   
   หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
 
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved