Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
เอกสารและขั้นตอนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

       

หลักฐานการยื่นขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด

1.  ผู้ขอรับเด็ก
          Ø  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน  1  ฉบับ
             Ø  สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน  1  ฉบับ
             Ø  ใบสำคัญการสมรส                          จำนวน  1  ฉบับ
             Ø  ใบรับรองแพทย์                               จำนวน  1  ฉบับ
             Ø  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว                          จำนวน  1  ฉบับ

              … ผู้ขอรับเด็กต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์  และต้องมากกว่าเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม  อย่างน้อย 15  ปี
              ... ผู้ขอต้องไปยื่นเรื่องขอรับเด็กในจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่

2.  ผู้ยก  (บิดา , มารดา)
         Ø   สำเนาบัตรประชาชน                        จำนวน  1  ฉบับ
            Ø   สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน  1  ฉบับ
            Ø   ใบสำคัญการสมรส / ใบหย่าและข้อตกลงการหย่า / ใบมรณะบัตร          จำนวน  1  ฉบับ
            Ø    รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว                          จำนวน  1  รูป

         …กรณีมารดา / บิดา  ไม่สามารถมาลงนามได้  ให้ใช้คำสั่งศาลแทนการยินยอม
                    ของมารดา / บิดาเด็ก

3.  เด็ก
         Ø   สำเนาสูติบัตร                                 จำนวน  1  ฉบับ
            Ø   สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน  1  ฉบับ
            Ø   รูปถ่าย 2 นิ้ว                                   จำนวน  1  ฉบับ

            …กรณีเด็กอายุเกิน 15 ปี  ต้องนำเด็กมาลงนามให้ความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่

4.  พยาน
          Ø   สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน           จำนวน  1  ฉบับ
            Ø   สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน  1  ฉบับ

 • กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล  ต้องมีเอกสารแนบการเปลี่ยนชื่อ / สกุล
 • เอกสารทุกฉบับให้เจ้าของเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง  พร้อมลงลายมือชื่อ  
 • กรณีชาวต่างชาติ  หรือบุคคลถือ 2 สัญชาติ  ติดต่อไปที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  โทร. 0-2644-7996 , 0-2354-7509  ต่อฝ่ายต่างประเทศ

 คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะยื่นเรื่องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

 • ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า  ๒๕  ปี  และมีอายุห่างจากเด็กไม่น้อยกว่า  ๑๕  ปี
 • บิดาและมารดาเด็กต้องให้ความยินยอมในการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 • กรณีที่บิดาและมารดาเด็กเลิกร้างกัน  และไม่สามารถติดตามบิดาเด็กได้  ต้องดำเนินการสืบปากคำมารดาเด็กพร้อมด้วยพยาน  จำนวน  ๒  คน  ณ  อำเภอท้องที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่
 • กรณีไม่มีบิดามารดาให้ความยินยอม  ต้องอาศัยคำสั่งศาลแสดงเจตนาให้ความยินยอม
 • กรณีบิดามารดาเด็กหย่าร้างกัน  ต้องนำบันทึกการหย่าร้างมาแสดงด้วย

เอกสารประกอบคำขอผู้ขอรับเด็ก

 • สำเนาทะเบียนบ้าน  คนละ  ๑  ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  คนละ  ๑  ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส  คนละ  ๑  ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด  ๒  นิ้ว  คนละ  ๑  รูป
 • ใบรับรองแพทย์  คนละ  ๑  ฉบับ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 • สอบข้อเท็จจริง  และเยี่ยมบ้านก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติคุณสมบัติ
 • กรณียกเว้นการทดลองเลี้ยงดูจะต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตกับผู้ขอ  หรือมีคำสั่งศาลแสดงความยินยอม
 • กรณีมิใช่ญาติสืบสายโลหิตกัน  จะต้องทำการทดลองเลี้ยงดู ๖ เดือน  นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด  อนุมัติให้ทำการทดลองเลี้ยงดู
 • ระยะเวลาดำเนินการ  กรณียกเว้นการทดลองเลี้ยงดูใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน  กรณีทดลองเลี้ยงดูใช้เวลาประมาณ ๙ เดือน

 

  

 

หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
 
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved