Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้และเครือข่ายมีส่วนร่วม
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
โครงการ "แคนทองสดใสห่วงใยสุขภาพ"
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับชีวิตของมนุษย์   มนุษย์ถ้ามีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันด้วยความกระฉับกระเฉงและตื่นตัว  โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเกินไป การดูแลสุขภาพให้ดีนั้นนอกจากการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่หรือให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้ว ยังต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออีกด้วย                                             
          สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการอุปการะ        เลี้ยงดูเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งมีบุคลากรจำนวนมาก  การปฏิบัติหน้าที่อาจมีผลกระทบทางสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  อาจเกิดความเครียดและส่งผลต่อสุขภาพทางกายและจิต  สถาน-สงเคราะห์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในองค์กร  ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์  จึงได้จัดทำโครงการ “แคนทองสดใสห่วงใยสุขภาพ”  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนทำงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและความประทับใจต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกาย  การบริโภคอาหารที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการและคนทำงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2. 
วัตถุประสงค์
                                1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                                2.  เพื่อเสริมสร้างขวัญ  กำลังใจต่อบุคลากร
                                3.  เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
3.  กลุ่มเป้าหมาย    ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง  จำนวน  64 คน  
4.  หลักสูตร/ กิจกรรม
                                1.  การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  (เวลา 16.00 – 17.00 น.)
                                2.  การบริหารยืดเหยียด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 09.15 น. (15 นาที)  โดยออกเสียงตามสาย
                                3.  จัดมุมส่งเสริมสุขภาพ
                                4.  กิจกรรมรณรงค์ เพื่อลดสูบบุหรี่  ดื่มสุรา หรือสารเสพย์ติด

 

  
ดูภาพทั้งหมด

   


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
 
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved