Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ ประวัติความเป็นมา
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
        สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อสถานแรกรับเด็กชายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2514 เพื่อให้การอุปการะชั่วคราวเด็กชายอายุ 7-18ปี ที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกำพร้า ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด พลัดหลง ครอบครัวแตกแยก ฐานะยากจนและมีความประพฤติไม่สมควรแก่วัย และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2528 กรมประชาสงเคราะห์ ได้อนุมัติให้เปิดหน่วยงานสงเคราะห์เด็กอ่อนขึ้น ภายในบริเวณสถานแรกรับเด็กชายฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและแบ่งเบาภาระของสถานสงเคราะห์ในส่วนกลาง อีกทั้งเพื่อขยายบริการด้านสวัสดิการสังคมในการสงเคราะห์เด็กอ่อนในส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึงตามนโยบายรัฐบาล โดยให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายหญิงอายุแรกเกิดถึง 6ปี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และขอนแก่น ที่เป็นเด็กถูกทอดทิ้งไร้ที่พึ่ง ขาดผู้อุปการะหรือได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม จำนวน 50 คน โดยอาศัยอัตรากำลังของสถานแรกรับเด็กชายฯ
          ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2539 กรมประชาสงเคราะห์ ได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงสถานแรกรับเด็กชายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กในรูปของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนโดยตรง และย้ายเด็กโตจากสถานแรกรับเด็กชายฯ ไปรวมกับสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ต่อมาปี2545 รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการและได้ออกพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรัปบรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จึงโอนไปสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 เป็นต้นมา

หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
  ภารกิจหลักของสถานสงเคราะห์

1. งานสงเคราะห์เด็ก
2. งานให้บริการทางสังคมแก่เด็กในครอบครัวและชุมชน

1. งานสงเคราะห์เด็ก

      เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ทั้งชายและหญิงที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ได้แก่ เด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน พลัดหลง ครอบครัวแตกแยก ฐานะยากจน ครอบครัวประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนไม่สามารถให้การอุปการะเด็กได้ เช่น บิดามารดาหรือผู้ปกครองป่วยเรื้อรัง ต้องโทษจำคุก หรือเป็นผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม

 เป้าหมาย

          ให้การอุปการะเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น และอำนาจเจริญ จำนวน 130 คน โดยมุ่งให้เด็กทุกรายได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจที่เหมาะสมกับวัย โดยการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงาน

   1. บริการด้านการเลี้ยงดู

         จัดให้เด็กเข้าพักอาศัยในอาคารพักเด็กตามกลุ่มอายุ ซึ่งมีจำนวน 5 ห้อง 3 อาคาร จัดหาเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหลับนอนและเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยมีแม่บ้านและพี่เลี้ยงทำหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24ชั่วโมง จัดนมและอาหารเสริมให้เด็กอ่อนและเด็กเล็กตามวัย สำหรับเด็กโตอายุ 2 ถึง 6 ปี นอกจากจะจัดอาหารให้ 3 มื้อแล้วยังมีอาหารว่าง 2 มื้อเพิ่มอีก

หน้า: 1: 2: 3

กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
ยอดเด็กทั้งหมด
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
แผนที่มาหาเรา
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved