Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
กฎหมายน่ารู้
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กฏหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

การพิจารณาความหมายของเด็กกระทำผิด พิจารณาแยกได้เป็นสองส่วน

........ 1.เกณฑ์อายุ

 • ขั้นต่ำ: อายุต่ำกว่า 7 ปีลงมาไม่มีความผิดอาญา
 • ขั้นสูง: อายุไม่เกิน 18 ปีขณะกระทำความผิดอยู่ในเกณฑ์ศาลคดีเด็กฯ

  2. เกณฑ์การกระทำผิด
 • ผิดกฏหมายอาญา
 • เป็นความผิดของเด็กโดยเฉพาะ

  วิวัฒนาการของกฏหมายเกี่ยวกับเด็ก
  - กฏหมายฮัมมูราบี: การคุ้มครองเด็ก ความผิด & การลงโทษเด็ก
  - กฏหมายสุมาเรียน: ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและการปกครองบุตร
  - กฏหมายของชาวฮิบรู: จำแนกเด็กออกเป็น 3 ประเภท 1-6, 7-12, 13-20 ปี
  - กฏหมายโรมัน: ไม่เกิน 7 ไม่รับโทษ (เป็นหลักของกฏหมายต่อๆ มา)
  - กฏหมายคอมมอนลอว์: อายุ, ความผิด, รู้ถูก/ผิดหรือไม่, เจตนาหรือไม่

  เจตนารมย์ของศาลเยาวชน
  1. คุ้มครองสวัสดิภาพ
  2. นำความยุติธรรมที่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะบุคคลมาใช้
  3. นำวิธีแก้ไขที่เหมาะสมมาใช้
  4. คุ้มครองสถานภาพครอบครัว
 • ลักษณะพิเศษของศาลเยาวชน
  1. แยกพิจารณาคดี
  2. ไม่เครงครัดตามกฏหมายวิธีพิจารณาความ
  3. ผู้พิพากษาต้องมีจิตวิทยาและเข้าใจเด็ก
  4. มีบริการแรกรับเพื่อแยกการควบคุม
  5. มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
  6. สำนวนมีทั้งกฏหมาย และ ประวัติทางสังคมของเด็ก
  7. ศาลแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งเด็ดขาดได้

  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534
 • หมวด 2 ศาลเยาวชนและครอบครัว

  มาตรา 20 อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็น ผู้รับผิดชอบงานของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและ อธิบดีผู้พิพากษาตามที่บัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 • หมวด 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  มาตรา 39 ทัณฑ์ที่จะลงแก่เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในความควบคุมของ สถานพินิจให้มีดังต่อไปนี้
  (1) เฆี่ยนไม่เกินสิบสองที
  (2) ทำงานหนัก
  (3) ตัดประโยชน์และความสะดวกที่สถานพินิจอำนวยให้บางประการ
 • หมวด 4 การสอบสวนคดีอาญา

  มาตรา 55 เมื่อผู้อำนวยการสถานพินิจได้รับตัวเด็กหรือเยาวชนตาม มาตรา 50 แล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
  (1) สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริงตาม มาตรา 34 (1) เว้นแต่ในคดีอาญา ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่ เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้อำนวยการสถาน พินิจเห็นว่าการสืบเสาะข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่จำเป็นแก่คดี จะสั่งงดการสืบ เสาะข้อเท็จจริงนั้นเสียก็ได้ แล้วให้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้อง
 • (2)ทำรายงานในคดีที่มีการสืบเสาะเพื่อแสดงถึงข้อเท็จจริงตาม มาตรา 34 (1) และแสดงความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระทำผิดของเด็กหรือ เยาวชน แล้วส่งรายงานและความเห็นนั้นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน อัยการ แล้วแต่กรณี และถ้ามีการฟ้องร้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาล ให้เสนอ รายงานและความเห็นนั้นต่อศาลพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ หรือ การใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย
 • หน้า: 1: 2: 3
หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
ยอดเด็กทั้งหมด
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
แผนที่มาหาเรา
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved