Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้และเครือข่ายมีส่วนร่วม
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
โครงการค่ายครอบครัวปีที่ 7
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        ในอดีตเด็กเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีความเข้มแข็ง  มีพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่มากมายคอยให้คำแนะนำสั่งสอนและช่วยประคับประคองจิตใจให้กับเด็ก  พ่อแม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลเอาใจใส่และมีปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  สังคมเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือพึ่งพากัน  การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความเรียบง่าย  อีกทั้งยังได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  ไม่มีการแก่งแย่งแข่งขัน  และไม่มีความจำเป็นต้องมีวัตถุอะไรมากมายก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้  ดังนั้น  การเลี้ยงดูเด็กสักคนในอดีตจึงไม่ยุ่งยากมากมายนัก  แต่ในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความตึงเครียด  ขาดผู้ใหญ่คอยประคับประคองทางจิตใจ  บางครอบครัวทะเลาะกันหรือพ่อแม่แทบไม่มีเวลาพูดคุยกับลูก  กระแสบริโภคนิยมมุ่งแสวงหาเงินทองและทรัพย์สิน  ดังนั้น ครอบครัวและเด็กในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  พ่อแม่จึงมีความจำเป็นต้องรู้จักปรับตัวและพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถและมีความพร้อมที่จะรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรู้เท่าทัน
        จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น  จึงได้จัดทำโครงการค่ายครอบครัว ปีที่ 7 ขึ้น  ในหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเครียดในครอบครัว  โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและครอบครัวอุปการะ  ตามโครงการครอบครัวอุปการะที่สถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒  จนถึงปัจจุบัน  ด้วยแนวคิดที่ว่า “ไม่มีสิ่งแวดล้อมใดที่จะดูแลเด็กได้ดีเท่ากับครอบครัว”  ซึ่งขณะนี้มีเด็ก จำนวน ๒๔ คน / ๒๐ ครอบครัว  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการค่ายครอบครัว ปีที่ 7  เพื่อให้ครอบครัวอุปการะได้มีความรู้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง  รวมทั้งการจัดการความเครียดให้กับตนเองในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในสังคมปัจจุบัน สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน  ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี  ได้พักผ่อนและลดความตึงเครียดโดยการไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  เด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  มีสุขภาพที่ดีและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

วัตถุประสงค์
              ๑.  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็ก
              ๒.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะตามพันธกิจที่ครอบครัวควรปฏิบัติอย่างถูกต้อง
              ๓.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว            
กลุ่มเป้าหมาย
              เด็กและครอบครัวอุปการะ  จำนวน ๒๔ คน / ๒๐ ครอบครัว

ระยะเวลาดำเนินการ
              -  วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘  อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมในการเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะตามพันธกิจครอบครัว
              -  วันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ นำเด็กและครอบครัวไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี

  ดูภาพทั้งหมด

   


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
 
ยอดเด็กทั้งหมด
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
แผนที่มาหาเรา
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved