Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
โครงการ"แคนทองรวมใจลดใช้พลังงาน" ปี 2557
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

     
ชื่อโครงการ 
            “แคนทองรวมใจลดใช้พลังงาน”
หลักการและเหตุผล 
            ไฟฟ้าและน้ำมันถือเป็นปัจจัยจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ประเทศไทยเองมีความต้องการใช้พลังงานในประเทศในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแต่ต้องใช้เงินลงทุนอย่างมหาศาล  ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป ซึ่งคาดว่าน้ำมันจะหมดใน ๕๐ ปีข้างหน้า สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงจัดโครงการ “แคนทองรวมใจลดใช้พลังงาน” ขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องคุณค่าของพลังงานให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะซึ่งจะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
            ๑. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกอบกู้เศรษฐกิจไทยด้วยการร่วมใจกันประหยัดพลังงาน
            ๒. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
            ๓.  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะซึ่งจะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต
            ๔.  เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดการประหยัดพลังงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กลุ่มเป้าหมาย
            ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
วิธีดำเนินการ
            ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ ควบคุม และประเมินผลการประหยัดพลังงาน โดยเลือกกรรมการจากทุกอาคาร
            ๒.  ติดสัญลักษณ์ คำขวัญ กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้ช่วยกันประหยัดพลังงาน หรือเครื่องหมายให้ช่วยกันประหยัดไฟฟ้า ตรงบริเวณใกล้สวิตซ์ไฟเพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้
            ๓.  สร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานโดยมอบรางวัลให้กับอาคารที่ประหยัดพลังงานได้มากที่สุดจากค่ามาตรฐาน โดยประกาศผลและมอบรางวัลในการประชุมประจำเดือน
            ๔. รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประหยัดพลังงานทั้งการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน
            ๕. ประกวดคำขวัญประหยัดพลังงาน
โดยกำหนดมาตรการในการดำเนินการ ดังนี้
                 ๕.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า
                      ๕.๑.๑ จัดทำตารางการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคาร ดังนี้
                                - ปิดไฟและพัดลมเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้อง และช่วงพักกลางวัน
                                - เครื่องปรับอากาศ เช้า เปิดเวลา ๑๐.๐๐ น.-  ๑๑.๓๐ น. ปิดพักกลางวัน และบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ปรับอุณหภูมิเครื่องที่ ๒๕ องศา
                      ๕.๑.๒  ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๑๕ นาที หรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๓๐ นาที
                      ๕.๑.๓  ทุกวันที่ ๑๕ และ ๒๕ ของทุกเดือน ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมกันทุกอาคาร ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.
                      ๕.๑.๔ จัดรณรงค์การลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่บ้านพัก ดังนี้
                                 - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่บ้านพักแต่ละห้องเพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงาน
                                - ให้เจ้าของบ้านเสนอแนวทางการลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า
                                - นำผลจากการปฏิบัติมาเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าก่อน และหลังรณรงค์
                                - สร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานโดยมอบรางวัลให้บ้านพักที่มีผลการใช้พลังงานที่ลดลงจากค่ามาตรฐาน
                 ๕.๒  มาตรการประหยัดน้ำมัน
                      ๕.๒.๑  บำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  เช่น ตรวจเช็คลมยาง น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น และไส้กรองอากาศ ฯลฯ
                      ๕.๒.๒  ขับรถความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
                      ๕.๒.๓  ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุด
                      ๕.๒.๔  จัดทำกิจกรรม  “ทางเดียวกัน  ไปด้วยกัน”
                      ๕.๒.๕  กิจกรรม “ดับเครื่อง เมื่อจอดนาน”
ระยะเวลาดำเนินการ        
            ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
สถานที่ดำเนินงาน            
            สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

  • อาคารตึกอำนวยการ
  • อาคารพวงทอง
  • อาคารพวงเพชร
  • อาคารพยาบาล
  • โรงอาหาร
  • อาคารนิคโว่
  • บ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหลัง

 งบประมาณ         
            -  ค่าจัดทำป้ายไวนิล สติกเกอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงาน เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท โดยขออนุมัติเบิกจากเงินงบประมาณปี ๒๕๕๗
            -  ขอสนับสนุนของรางวัลสำหรับอาคารและบ้านพักที่ประหยัดพลังงานได้มากที่สุดจากงานพัสดุ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
            นายศุภวิชญ์  แสนสุด
ผลผลิต
            ๑.  อัตราค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานของสถานสงเคราะห์ฯ เป็นไปด้วยความเหมาะสม
            ๒.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เกิดจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของการใช้พลังงาน
ผลลัพธ์
            ๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการกอบกู้เศรษฐกิจไทยด้วยการร่วมใจกันประหยัดพลังงาน
            ๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
            ๓. เด็กในความอุปการะมีจิตสำนึกที่ดีต่อการประหยัดพลังงาน
            ๔. สถานสงเคราะห์ฯ มีการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                                              ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ
                                                      (  นายศุภวิชญ์  แสนสุด  )  
                                                            พนักงานพิมพ์ ส ๓

                                              ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                                                    ( นางบุญมา แสงทองวัฒนากุล )
                                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสถานสงเคราะห์
 
                                              ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                                        ( นายศุภชัย  ปทุมชาติ  )
                                           ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
                                                            จังหวัดขอนแก่น

ภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533

Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved