Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
กิจกรรม "เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10/2557
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์ฯ ได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10/2557 กิจกรรมดีๆ ที่คนจังหวัดขอนแก่นในทุกส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ กลุ่มงานปกครองท้องถิ่น นัดพบปะหารือ เดือนละ 2 ครั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

  
ดูภาพทั้งหมด

   


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved