Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2558
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในความอุปการะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เป็นการปลูกฝังให้เด็กรักความเป็นไทย ให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างเสริมประสบการณ์ในชีวิต มีพัฒนาการสมวัย

  
ดูภาพทั้งหมด

   


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved