Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้และเครือข่ายมีส่วนร่วม
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
โครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน Healthy Work Place
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์ฯ ได้เข้าร่วมการประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2553-2556 โดยมีหลักการง่ายๆ ที่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักสากล ด้วยการพัฒนาปรับปรุงสถานทีทำงานให้มีความ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ซึ่งสถานสงเคราะห์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับ ดีมาก 4 ปีติดต่อกัน และได้รับโลห์รับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Work Place) ในปี 2556

  
สรุปโครงการที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ปี 2557

หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved