Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2557 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
  2. เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี และส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ลูก
  3. ส่งเสริมให้เด็กในความอุปการะได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่
  4. เพื่อร้อยดวงใจบุคลากรในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

                               โดยมี นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การไหว้แม่ การแสดงของเด็กในความอุปการะ และปลูกดอกมะลิวันแม่

 

ดูภาพทั้งหมด

หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved