Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้ และเครือข่ายมีส่วนร่วม"  

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


        สถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเทิดทูน และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อ และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีต่อพ่อ ได้แก่ การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
3. เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
4. เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และพระคุณของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

  
ดูภาพทั้งหมด

   


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved