Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์ "เด็กและครอบครัวได้รับสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สามารถพึ่งตนเองได้และเครือข่ายมีส่วนร่วม
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
กฎหมายน่ารู้
การรับบริจาค
webboard
ติดต่อเรา
Link น่าสนใจ
ยอดเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ
ภาพพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


       

ช่วงวัย ชาย หญิง
รวม
แรกเกิด - 6 เดือน 9 7
16
6 เดือน - 1 ปี 8 4
12
1 ปี - 2 ปี 23 17
40
2 ปี - 3 ปี 24 19
43
3 ปี - 6 ปี 46 22
68
ครอบครัวอุปการะ 7 1
8
ครอบครัวอุปถัมภ์ 10 2
12
เยี่ยมบ้าน 22 15
37
รวมทั้งสิ้น 149 87
236

  ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2558

   


หน่วยงาน สนง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การพัฒนาสังคมและความเป็นมนุษย์
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
1300
กิจกรรม 5ส
ศูนย์ข้อมูลหาย
กองทุนตามน้องกลับบ้าน
ศูนย์พิทักษ์เด็กเยาวชนและสตรี
ยอดเด็กทั้งหมด
สถิตการรับเด็ก
สถิติการจำหน่ายเด็ก
การติดตามประวัติเด็ก
แผนที่มาหาเรา
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น khaenthongbaby.com
283 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4323-7334, 0-4333-7533 โทรสาร 0-4333-7533
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
Copyright ? 2008-2009 by khaenthongbaby.com. All rights Reserved